Mirë se vini në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave (DPTIIDH), Bashkia Tiranë.

Këtu do të njiheni me të gjitha projektet më të fundit të drejtorisë sonë të përgjithshme, programet, iniciativat dhe aktivitetet, të cilat u vijnë në ndihmë qytetarëve të Tiranës.

Si udhëheqës të teknologjisë së qytetit, ne jemi përgjegjës për ruajtjen e infrastrukturës dhe sistemeve kryesore të IT -së që prekin çdo aspekt të jetës së qytetarëve.

DPTIIDH përbëhet nga:

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (DTIK)
Përgjegjëse për mirë-administrimin e çdo çështje që lidhet me zhvillimin dhe promovimin e strategjisë së sistemeve dhe infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit duke përdorur teknologji inovative dhe efikase, zhvillimin dhe implementimin e proçedurave mbi jetëgjatësinë e tyre, monitorimin dhe raportimin e funksionimit dhe vazhdimësisë së sistemeve dhe infrastrukturës informatike në funksion të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së tyre në të gjithë institucionin. Gjithashtu, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, është përgjegjëse për zbatimin e strategjive, politikave dhe planeve të fushës përkatëse në të gjithë territorin e Bashkisë Tiranë, si dhe për sektorët në varësi, programet, veprimtaritë dhe proceset që menaxhohen prej saj, në përputhje me parimet e ligjshmërisë dhe të transparencës.

DTIK ka zhvilluar një sërë projektesh të rëndësishme të cilat kanë ndikuar në modernizimin e infrastrukturës teknologjike të Bashkisë Tiranë, ku këtu mund të listojmë: Cloud, Sistemin e Menaxhimit Financiar, Sistemin e Vlerësimit të Performancës, Portalin e Intranetit, përmirësimin e infrastrukturës harduare etj. Një sërë projektesh të tjera në shërbim të qytetarëve apo palëve të tjera të interesuara janë tashmë në funksionim, si: pajisjet e-Kiosk, sistemi CityTax, shërbimi free WIFI në pikat kryesore të qytetit, website i ri i Bashkisë Tiranë, website për institucionet në varësi të Bashkisë Tiranë, platforma OpenData, faqja web covid.tirana.al e krijuar me qëllim përditësimin dhe informimin e qytetarëve ndaj përhapjes së Covid- 19, etj.

Drejtoria e Inovacionit (DI)
Drejtoria e inovacionit është përgjegjëse për mirëadresimin e çdo çështje që lidhet me zhvillimin dhe promovimin e strategjisë së inovacionit, promovimin e zhvillimit të Start-up duke ndikuar në ndërtimin e ekosistemit të sipërmarrjes në vend si dhe nxitjen e digjitalizimit të shërbimeve.

Vizioni i DI, në bashkëpunim me aktorët ekzistues dhe të rinj, është të krijojë një trinom lehtësues dhe ndërmjetësues të bashkëpunimit dhe këmbimit mes të rinjve, Bashkisë Tiranë dhe kompanive të sektorit privat.

Drejtoria është e përkushtuar të shërbejë si një palë referimi për promovimin dhe garantimin e potencialit të ekosistemit të inovacionit dhe sipërmarrjes në Tiranë. Për këtë, objektivat kryesor të aktiviteteve të Drejtorisë janë:
1. Iniciojë dhe bashkëpunojë në krijimin e një terreni mbështetës për zhvillimin e sipërmarrjeve/kompanive të orientuara drejt inovacionit,
2. Të shërbejë si një agjent ndryshimi për zhvillimin e zgjidhjeve inovative të cilat do t’i shërbejnë qytetarëve të Tiranës,
3. Koordinimi i aktorëve vendorë dhe ndërkombëtarë, si dhe iniciativave vendorë, në një zhvillim gjithëpërfshirës inovator të ekosistemit.

Në vijim të kësaj, i gjithë ekipi është i përkushtuar për t’i shërbyer aktorëve të ekosistemit me përkushtim dhe standarte të larta integriteti.

Drejtoria e të Dhënave

Drejtoria e të Dhënave është përgjegjëse për prodhimin e treguesve statistikorë, të cilët paraqesin punën e drejtorive të bashkisë dhe institucioneve në varësi të saj, si edhe matjen e treguesve të realizimit të performancës. Kjo drejtori, duke shfrytëzuar në mënyrë sa më efikase burimet financiare dhe njerëzore në dispozicion, kryen identifikimin e të dhënave bazë si dhe përcakton qëllimin dhe objektivat që duhet të trajtojë në përpilimin e raporteve statistikore. Gjithashtu, është përgjegjëse për menaxhimin dhe përditësimin e bazës së të dhënave dhe shfrytëzimin e tyre për popullimin me të dhënat më të fundit të Opendata, një portal ky e cili synon të rrisë transparencën e Bashkisë Tiranë me qytetarët.

Drejtoria e Zhvillimit dhe GIS

Drejtoria e Zhvillimit dhe Gis është përgjegjës për administrimin e çdo çështje që lidhet me zhvillimin e aplikacioneve të brendshme, sistemeve dhe websiteve, krijimin dhe administrimin e bazës së të dhënave, administrimin e sistemit GIS dhe të gjithë cështjeve që lidhen me bashkërendimin e veprimtarisë hartografike, me qëllim arritjen e objektivave dhe përmbushjen e rezultateve të kërkuara nga kjo njësi organizative nëpërmjet përdorimit efiçent dhe efikas të burimeve financiare dhe njerëzore në dispozicion të tij dhe përmbushjen e objektivave dhe misionit të Drejtorisë.