Stafi i Drejtorisë së Inovacionit, pjesë integrale e strukturës së Drejtorisë së Përgjitshme të Teknologjisë së Informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave krijoi një pyetësor për të studiuar nivelin e inovacionit brenda institucionit të Bashkisë Tiranë.