#TiranaOpenData
Bashkia Tiranë gjatë punës së saj i ka kushtuar vëmendje të veçantë grupeve vulnerabël siç janë personat me aftësi ndryshe.
 
Një nga lehtësitë që institucioni jonë ofron është edhe parkimi i rezervuar për këta persona. Sipas portalit Open Data, aktualisht, janë 168 vendparkime të rezervuara për personat me aftësi ndryshe. Nga këto, 86 janë në rrugë, 57 në zona rezidenciale dhe 25 në sheshe gjë që paraqitet edhe në grafikun e më lart.
Shih më shumë këtu: Open Data