Buletini

Ky është buletini i Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave,të cilin ju ftojmë ta lexoni për t’u njohur me veprimtarinë dhe projektet tona.