Sistemi helpdesk gjithashtu opensource shërben për menaxhimin dhe efikiasitetin e punës së stafit të IT. Ky sistem është i lidhur me emailin e BT në të cilën cdo person që ka probleme që mund ti zgjidhi vetëm IT dërgon email në të cilën ky email shfaqet si “ticket” në sistem me të dhëna se kush e dërgoi emailin, cfarë problematike ka, sa është koha që është dashur të zgjidhet ky problem nga stafi, cili është personi që e zgjidhi si problem etj.
Pra sistem menaxhues dhe monitorues njëkohësisht i problematikave që zgjidh stafi IT.