Sistemi cloud është sistem opensource i përshtatur për tu përdorur nga stafi i BT si foldershare. Sistem i cili minimizon kohën e punës së dokumentave duke bërë të mundur editimin e tyre nga shumë persona duke e aksesur dokumentin nga cloudi. Sistemi përpos qëllimit kryesor ka dhe funksionalitete të tjera si email i integruar me emailin e Bashkisë apo chat ku mund të krijosh grupe për të komunikuar.